HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen 2018

Algemene Beschouwingen 2018

Publicatiedatum: 23 nov. 2018

Algemene beschouwingen 2018 (begrotingsjaar 2019)

 

Voorzitter,

We staan weer aan de vooravond van een nieuw begrotingsjaar. Het college heeft een begroting opgesteld met daarin de beleidsvoornemens voor het jaar 2019. Het eerste jaar waarin de raad in deze samenstelling de begroting bespreekt en vaststelt.

 

U weet dat in o.a. de SGP-kring bij toekomstige voornemens of afspraken veelal de letters DV worden toegevoegd. Deo Volente of in het Nederlands: Zo God het wil.

 

We spreken hiermee onze afhankelijkheid uit naar God. Hij is het immers die dit alles bestuurd. Daarom wil ik ook deze algemene beschouwingen beginnen met Deo Volente.

 

Allereerst wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan de begroting  bedanken voor de heldere en goed leesbare weergave. Veel werk is ook ambtelijk verzet.

 

Samenvatting

De begroting sluit met een overschot van € 65.000 oplopend tot € 273.000 in 2022.

Vanaf 2022 is een daling het uitgangspunt voor de jeugdzorg. Dit omdat het de verwachting is dat de kosten vanaf dat jaar zullen dalen vanwege de preventiemaatregelen.

 

Vraag;

Waarop is deze verwachting gebaseerd en hoe betrouwbaar is deze verwachting? Beschikt het college over ervaringscijfers of is het alleen maar een (vage) hoop?

 

Programma Dienstverlening

Dit programma geeft weer wie wij willen zijn voor onze burgers en hoe wij onze burgers willen bedienen.

Eén van de speerpunten is de doorontwikkeling van de digitale informatie- en netwerksamenleving. In onze veranderende maatschappij neemt de digitalisering en de moderne media een steeds grotere plaats in. We moeten als gemeente hier in mee. Tegelijk ligt hier ook een grote opgave om alles veilig en binnen de AVG-normen te hebben en te houden.

De SGP is van mening dat hier een goede balans in gevonden moet worden. Niet digitaliseren om te digitaliseren. Het moet echt in een behoefte voorzien of iets te bieden hebben aan onze burgers.  Belangrijk is om ook steeds rekening houden met de digitaal niet actieve bevolkingsgroep. Zij mogen geen informatie  mislopen en ook ten allen tijde geholpen worden in dit huis.

 

Een ander speerpunt is het ontwikkelen van burger- en/of overheidsparticipatie. Het is goed dat de burger zich laat horen,  gehoord wordt en dat de burgers zich gehoord weten.

 

We zijn benieuwd naar de kaders en de werkwijze voor het omgaan met burgerinitiatieven. We moeten hier ook wel nuchter in zijn. Niet alle en misschien wel lang niet alle burgers zijn bereidt om zich in te zetten om bepaalde initiatieven te ondersteunen en versterken. We kunnen dit niet afdwingen. Het komt in onze optiek neer op een goede en correcte communicatie en een goed verwachtingenmanagement.

 

Vraag:

Kan het college aangeven wat is gedaan of wat is het college van plan te doen met de voorstellen die door de bewoners Elstarstraat/Jonagold in de raad zijn gebracht door inspreeksters  namens de buurtbewoners aldaar.
Ik vind hierover niets opgenomen in de begroting.

 

Verder lezen we in dit programma dat er plannen zijn om o.a. financien onder te brengen bij de GR de Bevelanden. We willen het college oproepen hier niet al te voortvarend mee aan de slag te gaan en lessen te trekken uit het verleden.

 

Programma Veiligheid

Veiligheid is een groot goed en voor elke inwoner belangrijk. Je zou haast kunnen zeggen het kan niet veilig genoeg zijn.
Anderzijds weten we ook dat een deel van het veilige gevoel afhankelijk is van toezicht. Ieder kent wel een situatie waarbij een wetsovertreding wordt gepleegd met daarbij de opmerking: zie zien het toch niet.

Daarom zijn we blij met de uitbreiding van de uren van de BOA. Wel verwachten we dat de BOA dan ook meer zichtbaar aanwezig zal zijn en niet vermoeid wordt met allerlei administratieve handelingen.

Veder is wat ons  betreft handhavingscommunicatie een belangrijk item.


Vraag:

Aan welke uitbreiding denkt het college. Gaat het om een volledige fte? Of is er sprake van een uitbreiding van enkele uren.

 

De handhavers verwijzen meer door naar buro HALT in plaats van het opleggen van een boete.

 

Vraag:

Is er een effect bekend van deze kennelijke beleidswijziging? Heeft dit een positieve invloed op het gedrag van de jongeren? Zo nee waarom wordt dit gedaan?

 

Programma Leefomgeving

Het programma leefomgeving is een veelomvattend programma. Het gaat over de kwaliteit van de openbare ruimte en het milieu. Voor onze burgers maar zeker ook voor de volgende generatie(s) erg belangrijk. Het effect van hoe wij omgaan met de openbare ruimte en met de schepping heeft veelal gevolgen voor de toekomstige generaties. Een fout ingeslagen weg kan vergaande gevolgen hebben. De Bijbel geeft ons ook de opdracht om de aarde te bebouwen maar ook te bewaren. Een goed evenwicht moet gevonden worden.

 

Grote vraagstukken komen op ons af. Wat zijn de gevolgen van de klimaatveranderingen en hoe moeten we hier mee omgaan. Waar kunnen we op inspelen en waar hebben we geen invloed op.

De SGP juicht de initiatieven zoals gepresenteerd op de raadsdag van harte toe.

Veel zaken die in gang gezet worden kunnen we ondersteunen.

Er zal in 2019 een nieuw grondstoffen cq afvalbeleidsplan komen. We vragen daarbij ook nadrukkelijk om een oplossing van en aandacht voor de problemen die gezinnen hebben met kleine kinderen, de zogenaamde  luierproblematiek.

 

Vraag:

Is het al mogelijk dat het restafval 1x per 4 weken wordt opgehaald? Dat is ons inziens voordeliger maar geeft ook minder overlast op de weg maar ook voor het milieu (uitstoot dieseluitlaatgassen. Zeker als er een oplossing is voor de luierproblematiek moet dat volgens de SGP wel kunnen.

 

Ook vragen we aandacht voor het industriële afval. Heeft de gemeente enig zicht op de aard en de hoeveelheid hiervan? De bedrijven zijn hier uiteraard zelf verantwoordelijk voor. Wellicht zijn er mogelijkheden om afvalstoffen of restproducten te hergebruiken in andere bedrijven. Kan b.v. restwarmte van de ene onderneming benut worden door een andere onderneming? Kan de gemeente hierin iets betekenen? Mogelijk kan de gemeente dit punt ook inbrengen in het overleg met de ondernemers. Zij hebben wellicht ook goede ideeën.

 

Vraag:

Heeft de gemeente  mogelijkheden om het industrieel afval te reguleren en zo  mogelijk te beperken door hergebruik te stimuleren?

 

Vraag:

Langs de provinciale weg naast de Smokkelhoek ligt een leidingstraat waarop niet gebouwd mag worden. De SGP vraagt per motie of het mogelijk is om de leidingstraat te gebruiken voor zonnepanelen.

 

Programma Sociaal Domein

De gemeente Kapelle is een welvarende gemeente. Niet alleen de gemeente als overheidsinstelling maar over het algemeen hebben onze burgers ook een zekere welstand. Boven gemiddeld.

Dat geeft wat de SGP betreft ook de taak en opdracht om daar waar het (tijdelijk) minder goed gaat een helpende hand te bieden.  Dat kan door de zelfredzaamheid te bevorderen. Door goede preventieve maatregelen. En soms door daadwerkelijke ondersteuning te bieden.

In dat kader verdienen de mantelzorgers ook een waardering. Opgaaf is wel om alle mantelzorgers in beeld te krijgen. Een aantal mantelzorgers vindt deze taak zo vanzelfsprekend dat zij zich zelf niet aanmelden.

 

Vraag

Wat gaat het college hier voor doen?

 

De jeugdhulp blijft een onderdeel dat voortdurend om aandacht vraagt. Veel jeugdigen hebben ondersteuning en hulp nodig.  Daar waar nodig moet hulp verleend worden. Anderzijds moeten we ook vaststellen dat erg veel geld naar deze kwetsbare doelgroep gaat. De SGP vindt het ook van belang dat de toegang tot hulp ook voor onze jongeren goed te vinden is. Goede communicatie is er belangrijk.

 

De SGP is blij met het streven van het college dat alle jongeren opgroeien in een gezin. Dit is veelal een veilige en stabiele omgeving waar het kind zich echt thuis voelt. Dat komt een stabiele groei naar de volwassenheid ten goede.

 

Bewezen is dat een behoorlijk aantal jeugdigen hulp nodig hebben vanwege het ontbreken van een veilig en stabiel thuis. De vele (v)echtscheidingen spelen hierin een rol. Een goede vorm van preventie in de jeugdzorg is dan ook inzetten op het voorkomen van (v) echtscheidingen. Hulp bieden daar waar het niet goed dreigt te gaan. Workshops of cursussen aanbieden die de relaties ten goede komen met het doel dat een (v)echtscheiding wordt voorkomen.

 

Vraag

Is het college bereid om hier actief op in te zetten?

 

 

Programma Leren en Leven

Met belangstelling ziet de SGP de verdere voorbereidingen van het nieuwe sportcentrum tegemoet.

 

Er komt een integraal huisvestingsplan voor de scholen. De SGP roept het college op hier voortvarend mee aan de slag te gaan zodat de huisvesting van de scholen beleidsmatig kan plaatsvinden en er geen ad hoc oplossingen meer noodzakelijk zijn.

 

Vraag

Hoe zit het met de huisvestging van de Samuelschool en de Juliana van Stolbergschool. Gaan deze nu wel of niet naar het kleine Honk. En waar gaat de Kibeo dan heen. Ik hoor signalen dat de Kibeo hiervan niet of nog niet op de hoogte is.

 

Programma Economie

Werkgelegenheid is een belangrijke factor voor de inwoners van Kapelle.  Voor het milieu is het goed om werk dicht bij huis te hebben zodat zo weinig mogelijk gereisd hoeft te worden. Daarom vragen wij van het college om zich maximaal in te zetten voor het behoud van en voor het zoeken naar nieuwe werkgelegenheid. Zeker nu ook het distributiecentrum van de Emté’s in onze gemeente verdwijnt.

 

Overzicht Middelen

Er komt een onderzoek grafrechten en kostendekkendheid. De SGP ziet dit onderzoek met belangstelling tegemoet.

Nu al willen wij opmerken dat de grafrechten wat de SGP zoals bekend niet  kostendekkend hoeven te zijn. Het begraven worden in de eigen gemeente moet mogelijk zijn voor alle inwoners die dat willen. Ook dat is een zorgplicht voor de gemeente.  Het moet niet zo zijn dat om financiële reden gekozen wordt voor een goedkopere gemeente of voor andere vormen dan begraven.

 

Voorzitter dit was in grote lijnen onze algemene beschouwingen.

We wensen het collega van harte Gods zegen toe bij de uitvoering van de plannen.

 

Dank u wel.