HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen 2019

Algemene Beschouwingen 2019

Publicatiedatum: 2 dec. 2019

 

Voorzitter,

 

De SGP-fractie spreekt haar waardering uit voor de uitgebreide en heldere begroting 2020 en meerjarenraming 2021 -2023. Een sluitende begroting en meerjarenraming.
Een begroting zonder al te veel nieuwe beleidsvoornemens, maar toch met een paar opmerkelijke keuzes. We komen hier later op terug.

Het stemt ons tot dankbaarheid dat er veel goeds voor Kapelle is gerealiseerd maar ook dat we steeds mogen werken aan het behouden en verbeteren van onze woonomgeving.

 

Wel zien we dat er druk komt op de meerjarenraming door alle voorgenomen investeringen en de steeds maar meer kostende jeugdzorg.

De SGP wil dan ook oproepen tot voorzichtigheid.

 


Programma leefomgeving
- We zien uit naar het wegencategoriseringsplan. Met de begroting is kennelijk nog geen rekening gehouden met de uitvoering van de plannen.
Gaan we de plannen ook in 2019 uitvoeren of wacht dit op een nieuw begrotingsjaar? Dat er financieel nog niet begroot is begrijpen we. Alleen lees ik ook geen beleidsvoornemens.


- We gaan het project " afval scheiden loont" doorontwikkelen. Wat gaan we daar concreet voor doen? Wat de SGP betreft niet te lang wachten met een vervolgactie. Wat ons betreft zou dit  in ieder kunnen zijn om de grijze restafvalcontainer 1x per 4 weken te ledigen.

 

- Stappen worden gezet om de klimaatdoelstellingen te behalen en om te komen tot een duurzaamheidsvisie. Ook wordt gewerkt aan klimaatadaptatie. Voor de SGP herkenbaar en noodzakelijk. We hebben immers de Bijbelse en daarmee de Goddelijke opdracht om deze aarde te bouwen en te bewaren. Dat geeft verantwoordelijkheid ten opzichte van de Opdrachtgever maar ook voor de komende generaties. We mogen geen roofbouw plegen en de aarde onbeperkt uitputten.

 

Anderzijds moeten we ook niet al te krampachtig doen. We moeten en mogen deze aarde gebruiken voor onze voedselvoorziening ook benutten tot welzijn van de burgers.

De Almachtige en alomtegenwoordige God heeft na de zondvloed ten tijde van Noach een verbond met de aarde opgericht. Hij belooft dat de aarde niet meer door water zal vergaan en dat zaaiing en oogst, zomer en winter, hitte en koude zullen niet zullen ophouden. Hij gaf daarbij ons Zijn teken: de Regenboog. Dit teken van de hoop is tot op de dag van vandaag met enige regelmaat te zien tot bevestiging van Gods verbondstrouw.

Programma Sociaal domein
- Ondanks het actieplan blijft de SGP aandacht vragen voor de jeugdproblematiek. Jongeren met daadwerkelijke problemen moeten adequaat geholpen worden. De stappen die gezet gaan worden om aan de poort selectiever te werk te gaan en de verantwoordelijkheid ook bij de ouders te leggen en om ingezette indicaties nauwgezetter te volgen en te evalueren juichen wij van harte toe.
Ook hopen we dat de preventieve maatregelen vruchten afwerpen. Zoals nu toch we duidelijk is, is een deel van de problematiek een gevolg van scheidingen en gebroken relaties. We zetten in om de gevolgen van vechtscheidingen te beperken. Wat de SGP betreft zou er ook ingezet kunnen worden om zowieso scheidingen en gebroken relaties te voorkomen door het inzetten van of verwijzen naar een b.v. een relatietherapeut.

- We roepen ook op om na invoering van het abonnementstarief de ontwikkelingen m.b.t. de huishoudelijke hulp nadrukkelijk en vanaf het begin te monitoren om indien nodig tijdig te kunnen acteren.

Programma economie
- De vraag van de SGP is om in ieder geval na te gaan denken over hoe verder als de grond op de bedrijventerreinen op zijn. Kunnen de bestaande bedrijventerreinen uitgebreid worden of gaan we voor een nieuw bedrijventerrein.

- Adequate huisvesting voor arbeidsmigranten is een must. We roepen het college op om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.

Middelen
- In 2020 verhogen we de legestarieven lijkbezorging met 10% extra. Dit omdat de overheadkosten anders worden toegerekend. Per saldo is de kostendekkendheid dus niet veranderd. Alleen een andere manier van toerekening.
Dit bevreemdt ons temeer omdat in 2020 ook een onderzoek gaat plaatsvinden naar de heffingsgrondslagen voor de lijkbezorging.

Wat de SGP betreft heeft de gemeente een zorgplicht voor onze inwoners tot en met de dood. Het mag niet zo zijn dat burgers om financiele redenen niet kiezen voor het begraven.
In dat kader komt bij de SGP de gedachte op om na te gaan of het mogelijk is om te komen tot een soort kwijtscheldingsbeleid of fondsvorming voor hen die gegraven wensen te worden maar dit niet kunnen bekostigen.
De SGP is benieuwd wat andere fracties hiervan vinden.

- De legestarieven voor afvalstoffenheffing voor 1-persoonshuishoudens stijgen en groeien naar hetzelfde vaste tarief als meerpersoonshuishoudens. U gaf aan dit te zien als een abonnementstarief. Voor het daadwerkelijk ophalen wordt afzonderlijk betaald. Dat is alleen van toepassing voor het restafval maar nog niet voor de rest.

De SGP-fractie wenst het college van harte Gods zegen toe bij de uitvoering van alle voornemens voor 2020.

Dank u wel