15 februari 2022

verkiezingsprogramma

 

 

 

Inleiding

 

Op DV 16 maart 2022 worden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de gemeente Kapelle. Dit programma is de basis voor het handelen van de fractie in de gemeenteraad voor de periode 2022 - 2026. Als de SGP deelneemt aan de gesprekken over een coalitie, zal dit verkiezingsprogramma voor de onderhandelaars leidend zijn.

 

De gekozen slogan verdient enige toelichting. Natuurlijk herkent u deze zin die zo vaak uitgesproken is door de kaasboer. De klant vroeg een pond kaas, de kaasboer sneed zijn stuk en constateerde dat er op de weegschaal een zwaarder stuk lag. Daarna volgde de typerende vraag aan de klant: “Mag het ietsje meer zijn?”
Wat herkenbaar is op de markt, is ook herkenbaar in de raadzaal. Veelal zijn de reacties op voorstellen van het college van burgemeester en wethouders horizontaal. Dat wil zeggen: ze betreffen het hier en nu. Ook daarover heeft de SGP een mening. En toch zal de partij geregeld ‘ietsje meer’ vragen: het geldt de vraag naar geestelijk welzijn, feitelijk voor iedereen zo belangrijk. De SGP is een partij die bij besluitvorming ook de Bijbel betrekt. De ondertitel bij de slogan geeft het weer: Stem voor Geloofwaardige Politiek. Ook de ondertitel heeft een dubbele bodem. Vast herkent u in de drie hoofdletters de naam van de partij. Bovendien duidt het woord ‘geloofwaardig’ zowel op het christelijke element dat de partij uitdraagt, als op de betrouwbaarheid in het politiek handelen dat de SGP zo belangrijk vindt. Juist ook in deze tijd van verwarring, waarin blijkt hoe weinig vertrouwen de burger heeft in de overheid.

 

Herkent u zich in de uitgangspunten van dit  programma? Stem dan op 16 maart 2022 op één van onze kandidaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Kernwaarden en drijfveren

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Het christelijke geloof is betekenisvol en biedt een hoopvolle toekomst. Het biedt een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang van burgers.

 

Liefde tot God en elkaar

Liefde is het centrale thema van het christelijk geloof. God vraagt ons Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Een leven volgens christelijke normen en waarden wil God zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen. Zo te leven is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd komt in zo’n samenleving ieder mens tot zijn recht. Daarom staat de SGP voor politiek volgens de Bijbelse norm.

 

Het christelijk geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en ten opzichte van onze medemensen. De SGP vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk.

 

Concreet:

 

 • Onze gemeente moet bevorderen dat Gods goede Naam wordt gebruikt zoals bedoeld. De SGP is voorstander van een vloekverbod.
 • Prostitutie is het tegenovergestelde van respectvol omgaan met elkaar. De SGP staat voor trouw en duurzame relaties. Daarom willen we geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen.
 • Het draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid en woonplezier wanneer de horeca tijdig sluit. Het streven is sluiting om middernacht. Horeca-eigenaren hebben de vrijheid eerder te sluiten.
 • De SGP zal zich verzetten tegen aanstootgevende reclame in de publieke ruimte.

 

 

Liefde voor de dienst aan God

De SGP staat voor een overheid die het welzijn van burgers vanuit christelijke waarden en normen wil dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. Toch betekenen ze niet dat alle godsdiensten zich op dezelfde manier in de openbare ruimte kunnen uiten. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn immers gestempeld door het christendom.

 

Concreet:

 

 • De SGP wil dat het ambtsgebed terugkomt in de openbare vergaderingen.
 • Onze gemeente moet kerkgenootschappen bij maatschappelijke vraagstukken betrekken.

 

Liefde voor de dag van God

God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. De zondag is in de christelijke traditie de rustdag. Daarom is de SGP principieel tegen evenementen en winkelopenstelling op zondag.

 

Het is een overheidstaak te zorgen voor de randvoorwaarden van de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van afzondering en rust kan gebruiken.

 

Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Het lokale economische leven en een sociale arbeidsmarkt kan niet zonder rust op zijn tijd, of beter gezegd op Zijn tijd. Als er al zondagsopenstelling is, streven we minimaal naar een verbetering van de huidige situatie.

 

Concreet:

 

 • De zondag moet het collectief rustmoment in onze samenleving
  en in onze economie worden.
  • We pleiten voor sluiting van winkels in onze gemeente op zondag.
  • De SGP wil dat er in de gemeente geen evenementen op zondag plaatsvinden.

 

 

De overheid in dienst van God

De SGP gelooft dat het een opdracht van de overheid is om Gods goede geboden inhoud te geven in het maatschappelijke leven. Daarom wil de partij geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks staan op de Bijbelse boodschap.

 

Concreet:

 

 • Als doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers flagrant in strijd zijn met de Bijbel, wil de SGP geen subsidie verlenen.
  • De SGP pleit ervoor dat ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidies, maar het eerste item blijft van kracht.
  • De SGP is tegenstander van georganiseerde sport op zondag.

 

Respect voor gestorvenen

De SGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van Christus. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven.

 

Concreet:

 

 • De SGP pleit voor betaalbare tarieven voor de begraafrechten, zodat iedereen grafrechten kan kopen.
  • Algemene begraafplaatsen worden goed onderhouden. De dienstverlening vanuit de gemeente rondom begrafenissen blijft op het huidige niveau.
  • De gemeente moet het mogelijk maken om grafrechten te kopen voor lange tijd.

Onderdak voor mensen in nood

De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van statushouders moet tegelijk in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking. Er wordt gezorgd voor plek voor statushouders en er wordt een beroep gedaan op de samenleving. Plaatselijke kerken kunnen hun steentje bijdragen in het omzien naar deze nieuwe inwoners. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding.

 

Concreet:

 

 • Voor vluchtelingen en statushouders zal de partij zich barmhartig opstellen.
  • De opvang van vluchtelingen en statushouders moet wel passen bij de aard en schaal van de gemeenschap.
  • Voor statushouders moet de gemeente een zinvolle invulling van de tijd zoeken.

 

Rentmeesterschap

God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. Natuurlijke hulpbronnen putten we niet uit. Tegelijk mogen we genieten van de vruchten van de aarde. We willen als goede beheerders zorgen voor de schepping.

 

 

 

Concreet:

 

 • Onze gemeente moet burgers betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit geldt bijvoorbeeld bij de regionale vertaling van het klimaatakkoord.
 • De gemeente moet duurzaamheid meer faciliteren.
 • De gemeente dient een integraal klimaat- en milieubeleid op te stellen.

 

Ruimte voor verschil

God heeft alle mensen uniek geschapen. Ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Daar staat de SGP altijd voor. De SGP blijft pleiten voor ruimte om de eigen visie uit te dragen

en vraagt daarom ruimte voor verschil en het gesprek daarover.

De gemeente dwingt niemand om tegen het eigen geweten in te handelen.

 

 

 

2.      Bestuur en ondersteuning

Interactie met de burger

Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. De SGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving.

 

Concreet:

 

 • De SGP vindt dat…

het gemeentebestuur actief contact met de samenleving moet zoeken en moet  luisteren naar gevoelens en argumenten;

 • het gemeentebestuur allereerst verantwoordelijk voor het ‘algemeen belang’ is, wat in strijd kan zijn met individuele belangen;
  • het gemeentebestuur inzet op maximaal draagvlak onder de inwoners.

 

Besturen mét de samenleving

Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de burger zelf kan aanpakken, neemt de overheid niet over. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen kerntaken van de gemeente.

 

Concreet:

 

 • De SGP vindt dat
 • onze gemeente haar kerntaken uitoefent mét de samenleving;
 • de gemeente maatschappelijke en particuliere initiatieven bij de uitoefening van deze kerntaken stimuleert en ondersteunt;
  • de gemeente ruimte biedt voor het ‘zelforganiserend’ vermogen van de samenleving bij deze kerntaken;
  • de gemeenteraad de democratische legitimiteit in de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden moet versterken.

 

Verbinden

Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich in voor vreedzaam samenleven.

 

Concreet:

 

 • De SGP pleit voor

een gemeente die zich hard maakt voor de meest kwetsbaren;

 • een gemeente die ernaar streeft dat iedereen veilig is;
  • een gemeente die zoekt naar verbindingen: ze brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen burgers met uiteenlopende meningen en opvattingen.

 

Zichtbaarheid

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Gemeentebesturen zijn daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar.

 

Concreet:

 

 

 

 • De SGP wil

een heldere communicatie en uitwisseling tussen bestuur en burgers;

 • dat Informatieveiligheid en digitale en fysieke bereikbaarheid van zowel de ambtelijke dienstverlening als het politieke proces dienen te worden doorontwikkeld;
 • dat de gemeente nadrukkelijk aandacht besteedt aan mensen die minder digitaalvaardig zijn;
 • dat het gemeentebestuur zichtbaar in de samenleving is door bijvoorbeeld werkbezoeken, een toegankelijke website en door te investeren in contacten met burgers.

 

Integriteit

De SGP vindt integriteit wezenlijk.

 

Concreet:

 

 • Voor de SGP

moeten alle bestuurders eerlijk en oprecht zijn en altijd bereid zich te verantwoorden;

 • dient het gemeentebestuur periodiek de integriteit van politieke ambtsdragers te bespreken;
 • moet het gemeentebestuur voortdurend alert zijn op de integriteit van zijn ambtenaren.

 

 

Samenwerking zoeken

Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de fysieke grenzen van de gemeente. Wanneer ze samenwerken kunnen gemeenten elkaar goed versterken en tegelijkertijd de eigen identiteit behouden.

Ook verandert de samenleving sterk. Steeds vaker zijn gemeentebesturen belangrijke

deelnemers in een breed maatschappelijk netwerk.

 

Concreet:

 

 • Als het aan de SGP ligt,

beginnen we alleen een samenwerking wanneer die duidelijke maatschappelijke en economische voordelen heeft;

 • zijn we alleen bereid als gemeente autonomie in te leveren, als we aan bestuurlijke kracht winnen;
  • waardeert de gemeente de kracht van de samenleving en geeft ze ruimte aan maatschappelijk initiatief;
  • blijft de overheid zich ook bij schaalvergroting bewust van de unieke, van God gegeven, plaats en autoriteit.

 

 

Bewaking van de identiteit

Iedere gemeente heeft haar eigen karakter. Daarmee onderscheidt zij zich van de omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en de lokale identiteit. Ze zijn trots op hun stad of dorp. Dat moet zo blijven.

 

Concreet:

 

 • Voor de SGP

moet de eigenheid van de kleine gemeenschap zoveel mogelijk behouden blijven, als samenwerking tot schaalvergroting leidt;

 • geldt, dat ze geen steun biedt aan samenwerkingsvormen waardoor het lokale karakter verloren gaat;
 • is het geformuleerde Strategisch Kompas van de gemeente Kapelle leidend.

 

 

 

3.      Veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Het zorgen voor veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid.

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid voor alle burgers. Maar de gemeente staat daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen.

De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid.


 

Preventie

Preventie is het belangrijkst en pas daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners en handhavers wordt niet getolereerd.

 

Concreet:

 

 • Buurtpreventie en WhatsApp-groepen zal de SGP stimuleren.
 • De SGP vraagt aandacht voor jeugd en gezinnen ter voorkoming van complexe problemen.
 • De SGP zal intensief inzetten op matiging van alcoholgebruik en geestverruimende middelen door voorlichting en controle. Geen alcohol en drugs op straat.

 

Politie

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die ondermijnend werkt. Criminaliteit verschuift van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. Het is noodzakelijk om met alle partners samen te werken. De gemeente zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.

 

Concreet:

 

 • Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken. De SGP wil  één wijkagent per 5.000  inwoners.
  • De SGP wil  minimaal één steunpunt waar burgers de wijkagent kunnen spreken.
  • De SGP wil dat de gemeenteraad in overleg met de inwoners bepaalt welke thema’s lokaal de meeste aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, woninginbraken of overlast van drugshandel.
  • Voor de SGP is een streng drugsbeleid alleen goed en ze staat geen coffeeshops toe.
  • Vanzelfsprekend dienen de BOA´s goed toegerust voor hun werk te zijn.
  • De SGP wil meer ruimte vragen voor opsporing van lokale criminaliteit, die in samenwerking met wijkagenten moet worden vormgegeven.
   • De SGP vraagt het college zich maximaal in te zetten voor korte, realistische aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer.

 

Brandweer

Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden, maar de gemeente moet volop aandacht aan dit thema blijven geven.

 

 

Concreet

 

 • De SGP vraagt het gemeentebestuur goed contact te houden met brandweervrijwilligers en stimuleert werving van nieuwe vrijwilligers.
  • De SGP gaat ervan uit, dat de gemeente bij een ramp of crisis volledig voorbereid is op haar taken. Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht.

 

Discriminatie en geweld

Ieder leven is intrinsiek waardevol. Geweld en discriminatie tegen wie dan ook keurt de SGP af. De SGP heeft oog voor kwetsbare groepen in de samenleving en onderstreept het belang van initiatieven die hun veiligheid verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

4.      Verkeer en vervoer

Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten blijven. Het openbaar vervoer (OV) is een belangrijk middel, dat we efficiënt willen inzetten. Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

 

Optimale doorstroom

Om de bereikbaarheid te vergroten pakt de gemeente actuele verkeersknelpunten met spoed aan.

Concreet:

 • De SGP streeft naar een optimale ontsluiting van woonwijken. Het aanpakken van de grootste verkeershindernissen (n.a.v. het wegencategoriseringsplan) heeft prioriteit.
 • Ze vindt, dat de gemeente inwoners moet stimuleren om te fietsen in plaats van de auto te gebruiken.
 • Voor de SGP zullen supermarkten en grootwinkelbedrijven in het centrum voor een optimale bevoorrading zorgen. Bedrijven, gemeente en organisaties vervoeren hun goederen buiten de spits om.

 

 

Veiligheid

Verkeersveiligheid is voor de SGP heel belangrijk. De inzet is altijd om de verkeersstromen zo te geleiden dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan deelnemen aan het verkeer. De wegen naar en rond scholen hebben de speciale aandacht.

Concreet:

 • De SGP wil veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en andere belangrijke plaatsen garanderen.
 • Ze vraagt de gemeente  samen te werken met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven om veilig verkeersgedrag te bevorderen.
 • Ze staat achter het beleid wegen duurzaam en veilig in te richten, waarbij 30 km/h-zones echt moeten voldoen aan de eisen.
 • Ze is van mening, dat te hard rijden in de wijk streng moet worden aangepakt.
 • Ze vindt dat vrachtwagens blijvend geweerd moeten worden uit de bebouwde kom, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

 

Duurzaam vervoer

Vervoer wil de SGP niet alleen goed geregeld hebben, maar ook zo schoon mogelijk. Hiervoor zijn goede OV-mogelijkheden noodzakelijk. Elektrisch vervoer heeft de toekomst.

Concreet:

 • SGP zet zich in voor behoud van waardering van de vrijwilligers van de Buurtbus.
  • De SGP stimuleert de komst van (meer) (snel)laadpalen in de openbare ruimte ten behoeve van elektrisch vervoer (zowel auto’s als fietsen).
  • Ze wil onderzoeken of het gebruik van deelauto’s in de gemeente Kapelle een boost kan krijgen. De gemeente werkt samen met bedrijven en werknemers om duurzaam vervoer naar werklocaties te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en scooters en door collectief vervoer.

 

 

 

 

 


5.      Economie

Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. De SGP vindt economie ook belangrijk. Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald.

Wij vinden een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.

Concreet:

 

 • Wij willen dat de gemeente bedrijven aantrekt met werkgelegenheid die past bij de lokale beroepsbevolking. Het Strategisch Kompas van de gemeente Kapelle is hierin onze richtingwijzer.
 • Wij willen ruimtelijke keuzes maken met een goede balans tussen economie, milieu en werkgelegenheid.
 • Wij willen stimuleren dat bedrijven die zich nu in de kernen bevinden, zich buiten de woonwijken vestigen.
  • We bepleiten goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven.

 

De economie van de toekomst

De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan de structuren van het heden en het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe ontwikkelingen volgen. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken. Daarom is belangrijk om regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Concreet:

 

 • Wij willen dat

de gemeente een constante dialoog met de lokale bedrijven voert om in te kunnen spelen op de nieuwe economie;

 • innovatie gefaciliteerd wordt;
  • de gemeente toekomstgerichte, innovatieve bedrijven aantrekt door een regionaal samenhangend beleid te voeren;
  • de samenwerking binnen de Bevelandse gemeenten verder wordt uitgebouwd;
  • er aandacht voor streekeconomie blijft.

Zorg voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.

Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren.

Boeren en tuinders verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. De gemeente creëert ruimte voor hen om hun bedrijf economisch gezond te houden. Regelgeving dient als een steun in de rug in plaats van als stok tussen de spaken.

Concreet:

 

 • Wij zien het grote nut van een bedrijfscontactfunctionaris bij wie bedrijven al hun vragen kunnen stellen.
  • Wij willen voor nieuwe bedrijven de rode loper uitleggen, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen.
  • Wij zullen erop blijven hameren dat de gemeente ondernemers moet stimuleren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
  • Wij willen eenduidige regels, beschermend maart ook terughoudend.
   • Wij pleiten voor beperking van de lokale lasten.
   • Wij vragen de gemeente een soepel beleid voor boeren en tuinders te voeren om deze voedselvoorzieners te behouden.

 

 

 

6.      Sociaal domein

De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zien om naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescherming. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen betrekken we intensief bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. Als ergens bij de programma’s de slogan “Mag het ietsje meer zijn?” geldt, dan hier wel.

 


Welzijn, jeugd- en jongerenwerk

In het sociaal domein zijn veel vrijwilligersorganisaties actief, vaak verbonden aan kerken of maatschappelijke organisaties. De SGP is kritisch over de trend om taken op het gebied van welzijn aan te besteden aan één partij, omdat kleinere vrijwilligersinitiatieven die uit de samenleving voortkomen, daarmee weggedrukt worden en de administratieve last verlegd wordt naar een (of enkele) zorgaanbieders.

 

Concreet:

 

 • De SGP vindt dat lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn gemeentelijke steun verdienen.
 • Zij staat achter de promotie van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 • Zij wil jeugd- en jongerenwerk steunen en vindt dat maatschappelijke organisaties en kerken ruimte hebben om dit op hun eigen manier in te vullen.
 • Zij staat van harte achter armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het tegengaan van eenzaamheid.
 • Zij vindt een betrokken en kritische Burger Advies Raad (BAR) van het grootste belang, omdat de gemeente zo’n belangrijke rol speelt in het sociaal domein. Daarom moet  de gemeente de BAR goed faciliteren.

 

Jeugdhulp

Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen opgroeien tot burgers. In een warm thuis met aandacht en liefde voor elkaar worden veel problemen voorkomen. De SGP gunt alle jongeren zo’n warm nest om vandaaruit de wereld te gaan verkennen en erin te participeren. Laten de jongeren  vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving waarbij die verantwoordelijkheid toeneemt naarmate de leeftijd vordert. Hoewel het aantal kinderen en jongeren in Nederland gelijk blijft, nemen de kosten voor jeugdhulp in veel gemeenten toe. Dat vraagt van gemeenten kritisch keuzes te maken bij de inzet van hun budget. Voor de SGP blijft de waarheid van het oude gezegde ook hier gelden dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Een preventieve aanpak loont.

 

Concreet:

 

 • De SGP zet in op een laagdrempelig en toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin voor ouders. Dit CJG is onderdeel van de lokale toegang tot jeugdhulp. Het team biedt zelf ook hulp en brengt de aanpak van één gezin–één plan–één regisseur in de praktijk. Het biedt hulp met oog op het hele gezin.
 • De SGP beseft dat jeugdhulp veel kost. Ze wil dat de gemeente erop stuurt dat de kosten voor jeugdhulp niet hoger zijn dan het beschikbare budget, ervan uitgaand dat er komende jaren structureel extra budget voor jeugdhulp vanuit het Rijk komt.
 • De SGP bepleit preventie van (v)echtscheidingen, bijvoorbeeld door relatietherapie voor ouders ter beschikking te stellen.
 • Zij gaat voor keuzevrijheid van zorgvragers in de jeugdzorg. Zo wordt er rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren.
 • Zij wil dat jongeren die niet thuis kunnen wonen, een zo ‘thuis’ mogelijke oplossing aangeboden wordt in een pleeggezin of in een gezinshuis.
 • Zij moedigt het gemeentebestuur aan goed contact met pleegouders en gezinshuisouders te onderhouden en hen te steunen in het belangrijke werk dat deze doen. De gemeente mag via haar ruimtelijk ordeningsbeleid de start van gezinshuizen bevorderen.
 • Zij vindt dat specialistische jeugdhulp beschikbaar moet zijn voor kinderen en jongeren. De gemeente werkt daarbij regionaal samen met andere gemeenten en  probeert de administratieve lasten voor aanbieders van specialistische hulp te beperken.
 • Zij houdt de gemeente verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en vraagt haar erop toe te zien dat meldingen bij Veilig Thuis op juistheid worden onderzocht. Indien nodig moet de gemeente hulpverlening inzetten.
 • Zij is van mening dat gemeenten toezicht moeten houden op goed feitenonderzoek bij de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen door een gecertificeerde instelling.
 • Zij ziet de problemen bij de overgang van jeugdhulp naar andere wetten (18-/18+) en dringt dus aan op een goede begeleiding vanuit de gemeente.

 

 

Zorg en welzijn (wmo), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente de taak in de Wmo om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, concreet en serieus invult.

De SGP pleit voor een ruimhartig beleid binnen de financiële kaders. Er moeten voorwaarden worden geschapen, zodat de burger eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een handicap, psychische klachten en/of een langdurige zorgbehoefte.

 

Concreet:

 

 • De SGP wil keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan kiezen die past bij zijn levensovertuiging.
  • Zij bepleit laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams die dicht bij de burger staan en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden.
  • De SGP pleit voor een gemeente die  vrijwilligers ondersteunt, bijvoorbeeld door de uitreiking van een jaarlijkse Vrijwilligersprijs, het bieden van een verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid en het onderhouden van een database voor vrijwilligersklussen.
   • De SGP is voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering van de gemeente.
   • Zij ziet wijkverpleegkundigen als beste oplossing voor directe hulp en ondersteuning aan hulpbehoevenden.
   • Natuurlijk zorgt de gemeente voor goede voorzieningen op het gebied van psychosociale hulp, maar de SGP eist daarbij wel garantie van keuzevrijheid, zodat hulpvragers kunnen kiezen voor een instelling die past bij hun levensbeschouwing.

 

Werk, inkomen en arbeidsmarkt

Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk waardeert en stimuleert de partij als even nuttige maatschappelijke bijdragen. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen.

De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.

 

De SGP wil de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor  inwoners te creëren. Daarom verwacht zij van de lokale bedrijven dat deze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

 

Concreet:

 

 • De SGP steunt de gemeente in de organisatie van leer-werkplekken, waar burgers werkervaring kunnen opdoen. Uiteraard in samenwerking met bedrijven.
 • De SGP vindt het normaa van burgers die een uitkering ontvangen, een ‘tegenprestatie’ te vragen, als ze daartoe in staat zijn. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.
 • De SGP meent dat de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven jeugdwerkloosheid actief moet aanpakken.
 • Zij stimuleert en ondersteunt een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit kan de gemeente onder meer bereiken  door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven.
 • Zij dringt erop aan dat de gemeente als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld geeft. Binnen de gemeentelijke organisatie moeten voldoende mensen werken met een garantiebaan. Bij een gemeentelijke opdracht vraagt de gemeente van opdrachtnemers dat ze ook een deel van het werk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten uitvoeren.
 • Als de gemeente keuzes moet maken, krijgen voor de SGP gezinnen met kinderen voorrang in schulphulpverleningstrajecten.
 • De SGP zal steeds een ruimhartig minimabeleid steunen. Actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden.
 • De SGP vindt het belangrijk, dat de sociale dienst en het UWV één werkgeversbenadering aanbieden om werkzoekenden aan een goede baan te helpen.

 

 

7.      Onderwijs

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. Het Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat de gemeente zich betrokken voelt op het onderwijs in elke kern. De professionele ruimte van scholen blijft daarbij vooropstaan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend.

 

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

 

Concreet:

 

 • Voor de SGP geldt 

dat in het integraal huisvestingsplan (IHP) door schoolbesturen en gemeente beschreven is welke huisvestingvoorzieningen nodig zijn. Daarin zoeken beide partijen naar afstemming voor leerlingenvervoer en passend onderwijs.

 • dat het duurzamer maken van schoolgebouwen prioriteit heeft. De gemeente en de scholen zetten in op energie-neutrale huisvesting. Renovatie is naast nieuwbouw een nadrukkelijke optie.
 • dat scholen voor regulier onderwijs vanwege passend onderwijs soms aanpassingen in huisvesting nodig hebben. De gemeente werkt hier in alle redelijkheid aan mee.
 • dat de gemeente niet mag ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.
 • dat de gemeente met de scholen ervoor zorgt dat de ventilatie en het binnenklimaat op orde zijn.

 

 

Onderwijsachterstanden tegengaan

De gemeente biedt speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgt daar geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel.

 

Concreet:

 

 • Voor de SGP geldt dat de inzet van scholen centraal staat bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De gemeente mag geen  leeropbrengsten of didactische middelen voorschrijven zoals een Citotoets.

 

Thuiszitters

Ieder kind is leerplichtig. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. De SGP realiseert zich dat de school soms tijdelijk of definitief niet de juiste ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk om in andere instellingen doelgericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Concreet:

 

 • De SGP wil dat
  onderwijs en jeugdhulp intensief samenwerken om thuiszitten te voorkomen;
 • de gemeenten zich inspannen om wachtlijsten bij zorgaanbieders te voorkomen of sterk te beperken voor kinderen of jongeren met complexe problemen;
 • er goede begeleiding is voor leerlingen die vanuit een instelling terugkeren naar het onderwijs.

 

Leerlingenvervoer

De gemeente betaalt onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is. De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk.

Door de komst van passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder ver te reizen. De gemeente stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van leerlingenvervoer aan (pleeg)ouders. Dat geldt zeker in het kader van een maatregel van kinderbescherming.

 

Concreet:

 

 • De SGP

handhaaft steun aan signatuurvervoer

 • vindt dat de gemeente leerlingvervoer aan pleeg- en gezinshuisouders moet vergoeden.  

 

 

Onderwijs en zorg

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.

 

Concreet:

 

 • De SGP vindt

dat burgers niet van het kastje naar de muur mogen worden gestuurd bij onderwijszorgarrangementen. De overheid dient een betrouwbare partner te zijn en een adequaat (sociaal) vangnet te bieden. De gemeente zorgt er vanwege de garantiefunctie van de overheid voor dat er altijd voldoende passend onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is.

 • dat zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg. Deze worden dan ook van harte gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

 

Integrale kindcentra

Op veel plekken in het land worden IKC’s ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bieden. Integrale kindcentra kunnen een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen.

Concreet:

 

 • De SGP bepleit

dat maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen niet onnodig worden gehinderd met regels. Tevens vindt ze dat de gemeente ook subsidie moet verstrekken aan initiatieven die de voorschoolse educatie bevorderen.

 • dat scholen niet mogen worden gedrongen of gedwongen om zich om te vormen tot een IKC of brede school.

 

 

8.      Sport, cultuur en recreatie

De SGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en sporten.

 

Sport

Sporten is gezond en plezierig. Het heeft een vormende en samenbindende werking. Het is goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van jongeren. De SGP ondersteunt dat door goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte mag aandacht zijn voor sport- en recreatiebeleving zoals wandelen of skeeleren. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wijst ze zondagssport af. De SGP staat positief tegenover het zelfstandig maken van de gemeentelijke sportvoorzieningen.

 

Concreet:

 

 • De SGP wil vooral sport, spel en gezondheid via scholen stimuleren.
  • De SGP gaat voor de facilitering van breedtesport.
  • Ze ondersteunt maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen.
  • Voor de SGP zijn sportevenementen op zondag taboe.
  • De SGP wil via verleende subsidies roken ontmoedigen. Daarom krijgen alle verenigingen die subsidie ontvangen, een rookverbod op de locatie waar de vereniging actief is.  

 

 

 

Cultuur

De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen passen bij de goede zeden.

 

Concreet:

 

 • De SGP zet zich in om de bibliotheek en speel-o-theek voor de gemeente te behouden.
 • De SGP meent dat scholen ondersteuning dienen te krijgen bij natuur- en cultuureducatie. De gemeente geeft hun ruimte voor een invulling die bij de identiteit van de school past.

 

Archeologie en erfgoed

Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van dorp, stad en streek. Wanneer een gemeente monumenten en cultuurhistorisch erfgoed behoudt, is ze aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis blijft zichtbaar in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.

 

Concreet:

 

 • De SGP steunt beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen en plaatsen behouden blijven en zichtbaar zijn. De gemeente onderzoekt per kern welke historische elementen de inwoners extra voor het voetlicht willen plaatsen en zet zich in om dit te realiseren.
 • Cultuurhistorische verenigingen kunnen rekenen op de steun van de SGP.
 • Door middel van herbestemming moet de gemeente haar cultuurhistorisch erfgoed behouden, vindt de SGP.
 • Ook hier geldt voor de SGP, dat de gemeente het monumentenbeleid in samenwerking met de gemeenschap vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Volksgezondheid, milieu en energie

Goed rentmeesterschap is voor de SGP een centrale gedachte. We zien het als onze opdracht om Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Voor een schoon milieu kunnen we juist lokaal het grootste verschil maken. We zetten ons in voor een duurzame samenleving, waarbij onze kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve erfenis van onze generatie.

 

Beheer van openbare ruimte

We zijn blij met onze prettige, groene leefomgeving. Het beheer van onze openbare ruimte doen we zo veel mogelijk integraal. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering geven we de openbare ruimte graag een kwaliteitsimpuls. Dit doen we ook door bomen, struiken en plantsoenen ruimte te geven.

 

Concreet:

 • Wij willen de openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten. We betrekken de inwoners in de besluitvorming.
 • Wij gaan voor zo duurzaam mogelijke openbare verlichting.
 • We streven naar zo weinig mogelijk lichtvervuiling.
 • Ons uitgangspunt is dat we waardevolle natuur behouden. De bestrijding van de hondenpoepoverlast heeft prioriteit.
 • Wij bepleiten dat speelterreinen en speeltoestellen op een goede manier over de gemeente verdeeld worden, want het is fijn voor kinderen als ze op loopafstand kunnen spelen en bewegen.

 

Milieu en afval

Burgers en bedrijven produceren enorm veel afval, vaak zonder zich daar bewust van te zijn. Ons uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

 

Concreet:

 • We stimuleren zoveel mogelijk scheiding, door daar regelmatig extra aandacht voor te vragen. Dit doen we ook door de grijze kliko minder vaak te legen. Voorwaarde is wel dat we een inzamelpunt voor luiers inrichten, zoals dat in meer gemeenten gebeurt.
 • Waar dat kan en betaalbaar is, willen we het milieurendement op afvalinzameling verhogen.

 

Duurzame energievoorziening

De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken uiteindelijk uitgeput. Daarom willen SGP’ers dat we zowel in huishoudens als bij ondernemers lokaal een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Als rentmeesters van deze aarde beogen we ook lokaal zoveel mogelijk rendabele, duurzame energiebronnen in te zetten.

Het is van belang dat de gemeente naast de regionale strategie en visie ook haar eigen lokale duurzaamheidsagenda heeft. Dit zorgt voor lokale aandacht en draagvlak en we voorkomen ermee dat onze gemeente ‘overruled’ wordt.

 

Concreet:

 • Wij willen gemeentelijke gebouwen verduurzamen.
 • Wij bepleiten het stellen van doelen voor energiebesparing. Energie die we niet nodig hebben, hoeft immers niet te worden opgewekt.
 • We vragen niet alleen aandacht voor warmte, maar ook voor koeling. Hete zomers kosten veel energie. Nieuwbouw wordt groen ingericht, wat koeler is, en er wordt koel gebouwd. Bij tuinen gaat de gesloten verharding eruit en het groen erin. Voldoende openbaar groen is belangrijk in het kader van duurzaamheid.
 • Ook de sociale huursector moet volgens ons verder verduurzamen, zeker nu de energieprijzen snel stijgen. We willen voorkomen dat huurders hiervan slachtoffer worden. We moeten inwoners meer betrekken bij het energiebeleid.
 • Bedrijven moeten verleid en gefaciliteerd worden om te verduurzamen, is ons doel.

 

Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven

Wij vinden het belangrijk  dat burgers zich gesteund weten door de lokale overheid bij het verduurzamen van hun huis, gedrag en leefomgeving. De rol van de gemeente is daarbij faciliteren en ondersteunen. De gemeente kan sturen met groene leges.

 

Concreet:

 • Wij vinden dat we minder financieel bedeelden duidelijk moeten informeren over  duurzaamheidswinkels en groene regelingen. Deze groep mag niet de dupe worden van dure duurzaamheidsmaatregelen, nu we helaas zien dat duurzaamheidssubsidies nogal eens terechtkomen bij de draagkrachtige burgers.
 • Wij vragen de gemeente de mogelijkheid van een stimuleringsregeling voor energiebesparing in bestaande woningbouw te onderzoeken.
 • De gemeente moet proactief werken  aan duurzaamheidsinitiatieven en brengt daarvoor de benodigde (ruimtelijke) procedures op orde, stellen wij.
 • De gemeente dient volgens ons ook energiecorporaties van inwoners te steunen.
 • Agrarische bedrijven steunen we bij de verduurzaming van stallen en kassen onder andere door het geven van informatie en door verwijzing naar instanties die hiervoor subsidie verlenen.

 

Het opwekken van duurzame energie

Het initiatief voor het opwekken van duurzame energie ligt bij bedrijven, coöperaties en particulieren. Waar projecten in de omgeving passen en op draagvlak kunnen rekenen, faciliteren we deze. We willen dan wel dat de opbrengst van de energie binnen de gemeente of regio blijft.

 

Concreet:

 • We leveren als gemeente al flink wat windenergie. Als er nieuwe initiatieven zijn, hebben locaties langs snelwegen, bij bedrijventerreinen of op waterkeringen onze voorkeur. Draagvlak, geluidsnormen en financiële compensatie voor omwonenden zijn daarbij een belangrijke voorwaarde.
 • Wij zien graag deze volgorde: de gemeente zet eerst in op zonne-energie op daken en dan pas op het land. Voor eventuele zonnevelden gelden strikte voorwaarden. We maken heldere afspraken over tijdelijkheid, meervoudig dubbel grondgebruik en geven voorrang aan niet-agrarische locaties. Waardevolle natuur komt sowieso niet in aanmerking.
 • Wij vragen het gemeentebestuur ervoor te zorgen dat iedereen inzicht heeft in de stand van zaken inzake de lokale netcapaciteit voor de komende jaren. Steeds vaker blijken ontwikkelingen daardoor beperkt.

 

Klimaatadaptatie

Het klimaat gaat ons allemaal aan. Bij klimaatadaptatie zijn veel partijen betrokken. Ook de gemeente heeft hierin een belangrijke taak, met name als het gaat om wateroverlast of over de gevolgen van droogte en hitte.

Voorbeelden van lokale klimaatmaatregelen zijn het aanleggen van speelpleinen die ook voor wateropvang dienen, het aanleggen van wadi’s, de Operatie Steenbreek (ontstenen en vergroenen van de buitenruimte), groene parkeerplaatsen en natuurvriendelijke oevers.

 

Concreet:

 • Wij vragen de gemeente te gaan werken aan bewustwording en kennis over klimaatadaptief handelen door inwoners en ondernemers.
 • Wij vinden dat de gemeente bij de aanleg en reconstructie van wegen en het verbeteren van dijken een koppeling met bos- en natuurontwikkeling moet leggen.
 • De gemeente krijgt van ons de opdracht om bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden te werken aan beperking van wateroverlast en aan de gevolgen van droogte en hitte.
 • Ook moet de gemeente volgens ons samen met lokale agrariërs en andere overheden werken aan een toekomstbestendige landbouw, zonder wateroverlast of watertekort.

Preventie

De volksgezondheid is een punt van aanhoudende zorg van de overheid. We willen dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeente kan veel voor haar burgers betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren.

 

Concreet:

 • We formuleren concrete doelstellingen voor bewegen om al onze inwoners te stimuleren tot een gezonde levensstijl.
 • We vinden ook dat alle leerlingen voorlichting over bewegen, gezonde voeding en de gevaren van elke vorm van verslaving moeten krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.        Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen. Voor de SGP zal het Strategisch Kompas leidend zijn, ook als de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Een evenwichtig woningaanbod maakt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners in alle leeftijden. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de koopwoningen.

Ook het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Bij plannen voor nieuwe bouwlocaties kijkt de partij eerst naar de inbreidingsmogelijkheden, maar ze wil hiervoor geen groen opgeven. Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen moeten wel passen bij de identiteit van de bestaande woonomgeving. SGP’ers zullen zoeken naar het juiste evenwicht. Ruimtelijke ontwikkelingen krijgen wel ruimte, maar met respect voor cultuurhistorie en archeologie.

 

Ruimtelijke ordening

In 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen vindt de SGP regionale samenwerking een voorwaarde. Zij wil als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte. Ze steunt wat dat betreft de bestaande samenwerking in de regio.

 

Concreet:

 • De SGP wil

welstandseisen versoepelen of deels afschaffen, maar blijft wel hechten aan te belang van cultuurhistorische aspecten;

 • nieuwe wijken een goede toegang tot openbaar vervoer bieden;
 • uitbreiding van bedrijventerreinen laten samengaan met revitalisering van bestaande terreinen.

 

Volkshuisvesting

In een gemeente moet er voor elke doelgroep een woonmogelijkheid zijn. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden niet op bij de gemeentegrenzen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn of in balans worden gebracht.

Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht, omdat de woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen dienen energieneutraal worden gebouwd. Leegstaande kantoren en (winkel)panden kunnen een herbestemming krijgen als woonruimte voor bijvoorbeeld starters en statushouders.

 

Concreet:

 • De SGP bepleit dat

de gemeente concrete afspraken maakt met woningcoöperaties over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen;

 • er een aanpak komt om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken;
 • er extra aandacht is voor doelgroepen, zoals starters, senioren met een laag inkomen en statushouders;
 • de gemeente zorgt voor zo veel mogelijk passende woonruimte voor statushouders (al dan niet in een zelfstandige woning);
 • de gemeente ondersteuning biedt aan ouderen om langer zelfstandig te wonen. Dat geldt niet alleen voor al bestaande voorzieningen, maar ook voor het informeren over nieuwe (technische) hulpmiddelen;
 • de ontwikkeling van mantelzorgwoningen maximaal ondersteund wordt, waarbij een redelijke toets geldt ten aanzien van de zorgbehoefte van betrokkenen;
 • de gemeente zich inzet om in de woningbehoefte van de lokale bevolking te voorzien.

 

Dorpsvernieuwing

Dorpsvernieuwing krijgt prioriteit boven uitbreiding van onze dorpen. De SGP is beducht voor hoogbouw en verstening. Zuinig ruimtegebruik en het bundelen van woningen met bestaande voorzieningen is belangrijk. Vernieuwing van de volkshuisvesting moet impulsen geven aan de sociale huursector en aan het dichterbij brengen van zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de groeiende groep ouderen.

 

Concreet:

 • De SGP gaat voor

een gemeente die dorpsvernieuwing proactief aanpakt met alle betrokkenen;

 • zorgvuldig omgaan met monumenten bij dorpsvernieuwing;
 • een extra impuls voor de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen die hiervan afhankelijk zijn.

 

Huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Het aantal migranten neemt alleen maar toe. Vooral in de agrarische sector, logistieke dienstverlening en  distributiecentra werken veel arbeidsmigranten. Hun huisvesting vormt echter een probleem.

Werkgevers en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid verstaan. Het is hun taak om mogelijkheden te creëren voor huisvesting bij bedrijven en/of op geconcentreerde locaties met voldoende voorzieningen.

 

Concreet:

 • De SGP is voor

een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor zowel de te huisvesten arbeidsmigranten als voor de directe omgeving. Bedrijven en gemeente moeten daarvoor samen zorgen.

 • een kwaliteit van  huisvesting die minimaal overeenkomt met de inrichtings- en maatvoeringseisen van de zogenaamde keurmerken. (Bijvoorbeeld: Stichting Normering Flexwonen (SNF) of het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF));
 • een exploitatievergunning die de verblijfsbieder moet hebben en een beheerder die  aansprakelijk voor de huisvesting is;
 • verplichte registratie van deze werkers in een gemeentelijk nachtregister Arbeidsmigranten, terwijl arbeidsmigranten die langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, ingeschreven staan in het BRP.