HomeNieuwsSGP boekt winst in strijd om meer ruimte voor landbouw te creëren

SGP boekt winst in strijd om meer ruimte voor landbouw te creëren

Publicatiedatum: 12 jan. 2017 | Provincie Zeeland

In de achterliggende periode zijn er door Provinciale- en Gedeputeerde Staten verschillende besluiten genomen die voor agrarische organisaties van belang zijn. De SGP-Statenfractie maakt zich in Zeeland al jaren sterk voor de landbouw. Ook in de achterliggende maanden hebben wij ons best gedaan om door middel van moties, amendementen en het stellen van vragen meer ruimte te creëren voor de landbouw. 

Op 15 juli 2016 is een amendement van SGP, CDA en VVD aangenomen met betrekking tot het monitoren van overlast vanuit natuurgebieden (o.a. disteloverlast). Meldingen van overlast door agrariërs zijn bekend, maar de SGP wil deze meldingen graag monitoren zodat er op effectieve wijze iets met deze meldingen gedaan kan worden. De Provincie heeft onlangs bekend gemaakt dat het gaat onderzoeken of het voorkomen van overlast vanuit natuurgebieden meetbaar is te maken en kan worden opgenomen in het monitoringssysteem (Concept-ontwerp Natuurvisie Zeeland 2017-2022, blz. 28). In de periode 2017-2019 gaat de Provincie de overlast van akkerdistels en akkermelkdistels monitoren die is gemeld bij gemeenten, natuurterreinbeherende organisaties, Waterschap, Rijkswaterstaat en de Provincie zelf. Hierbij wordt onderzocht waar welk soort overlast is gemeld en wat er met die melding is gedaan en neemt de Provincie ook steekproeven (Kadernota Natuurvisie – Antwoordnota, blz. 9). De resultaten van dit onderzoek worden geëvalueerd in de Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR). In februari 2017 zal een eerste evaluatie plaatsvinden van de hoeveelheid overlast en schademeldingen uit natuurgebieden en andere gebieden (bijv. snelweg A58).
Wij hopen dat deze toezegging van de Provincie ertoe leidt dat agrariërs meldingen van overlast vanuit natuurgebieden indienen bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de overlast. Mocht u er samen met deze organisatie niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Meer informatie over het melden van overlast kunt u vinden op www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurverordeningen. Bovendien is het verstandig de overlast ook voor de eigen administratie schriftelijk vast te leggen. Dan kan later namelijk altijd nagegaan worden of de terugkoppeling vanuit de terreinbeheerders ook klopt.

Tevens is op 15 juli een motie van CDA, SGP en CU aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen het behandelbedrag voor faunaschade, behorend bij de ingediende en goedgekeurde aanvragen vanaf 1 januari 2017, in zijn geheel te compenseren. Wij vinden dat deze behandelbedragen aan de getroffenen terugbetaald dienen te worden, mede gezien er per schade al sprake is van een eigen risico. Het college heeft die motie verwerkt door de toevoeging van een regel over de teruggave van leges. Het behandelbedrag van €300 wordt vergoed als het gaat om schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood. Het behandelbedrag wordt tevens vergoed als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming (Statenvoorstel Implementatie wet natuurbescherming, blz. 5-8). Het is belangrijk dat schade aan gewassen aangebracht door vogels of zoogdieren wordt gemeld via www.faunaschade.nl. Dit is het Landelijk Meldpunt Faunaschade dat monitort welke dieren overlast veroorzaken. Met de informatie die uit meldingen verkregen wordt, wordt beleid gemaakt om schade in de toekomst te beperken/voorkomen.