HomeNieuwsVluchtelingen opvang

Vluchtelingen opvang

Publicatiedatum: 28 jun. 2016

De problematiek van de vluchtelingen kent een aantal niveaus wat betreft de zorg die er voor is.

Internationaal zijn er allerlei instanties die met meer of minder effect en draagvlak proberen de vluchtelingenstroom te reguleren. Door soms actief militair in te grijpen in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen probeer men de situatie te stabiliseren om daarmee de reden om te vluchten weg te halen. Daar speelt Kapelle geen rol in.

In Europees verband wordt gesproken over het opvangen en verdelen van vluchtelingen over de  verschillende landen. Dat is een moeizaam proces. Ook daar speelt dit gezelschap geen rol in.

Nationaal heeft onze landelijke overheid een aantal beslissingen genomen over het huisvesten van vluchtelingen die ons land op moet vangen. De landelijke overheid heeft daarin haar verantwoordelijkheid genomen, het COA opgezet, budget vrijgemaakt en de provincies opgedragen mede uitvoering te geven aan deze maatregelen. Daar heeft deze raad en ons college geen zeggenschap in gehad.

Opdracht zeeuwse gemeenten

Tot slot ligt er dus een opdracht voor de Zeeuwse gemeenten om gezamenlijk te zorgen voor adequate huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en uitgeprocedeerden die wachten op uitzetting. En nu pas komt ons gezelschap aan bod. Laten we ons daarom niet laten verleiden tot allerlei bespiegelingen over wat eerder genoemde lagen geregeld en besloten hebben. Wij moeten de vraag beantwoorden of en hoe we antwoord kunnen en willen geven op de opdracht om een bijdrage te leveren aan het huisvesten van asielzoekers. We hoeven niet de vraag te beantwoorden of er onder de asielzoekers mogelijk gelukzoekers zitten, daar zijn anderen voor. We hoeven niet de vraag te beantwoorden of asielzoekers geen onwelkome bijbedoelingen hebben. Daar zijn andere deskundigen voor. Wij hoeven ‘alleen maar’  de vraag te beantwoorden of we asielzoekers in onze gemeente kunnen huisvesten.

Visie vanuit SGP-fractie

Als SGP-fractie zien we het als een Bijbelse opdracht om mensen in nood te helpen. Het is een christenplicht om de naasten in nood te helpen ongeacht wie dat is. We kennen het spreekwoord ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Jezus zei het anders. Hij zei: “Wat u wilt dat de mensen u zouden doen, doe dat aan de ander’.  Vanuit die intentie benaderen we dit vraagstuk, waarbij we de ogen niet sluiten voor het feit dat het best wel consequenties heeft. En ook dat we de landelijke lijn van onze partij volgen waar gezegd wordt dat oorlogsvluchtelingen op termijn ook terug kunnen om hun eigen land weer op te bouwen als er weer stabiliteit en vrede is.

Standpunt SGP-Kapelle

Dat allemaal gezegd hebbend moeten we nu kijken naar de mogelijkheden die er zijn om gehoor te geven aan het verzoek om asielzoekers te huisvesten gedurende langere tijd.  De situatie zoals die nu is voor zover wij kunnen inschatten is nuchter vast te stellen. De eisen die er liggen voor een haalbare, betaalbare (voor COA) en efficiënte opvang gedurende langere tijd betekenen een opvang voor 300 personen. Kleiner, een satellietlocatie, kan niet zolang er geen volwaardig AZC binnen een redelijke afstand is waar verder alles geregeld kan worden wat op een satellietlocatie niet kan. Dat is niet het geval. Het bezoek aan het AZC anderhalve week terug heeft ons geleerd dat de opvang zelf, de woonunits, echt heel sober zijn. Maar ook dat het voor een stabiele opvang heel belangrijk is dat er voldoende ruimte buiten de deur is met mogelijkheden voor kinderen om te spelen, voor anderen om een balletje te trappen, enz. 

Als we akkoord gaan met een AZC dan moet het dus een ruime locatie zijn. Dat is goed voor die mensen zelf, maar ook voor onze eigen bewoners omdat er dan minder vertier in het dorp gezocht wordt. Ook moet het aantal inwoners en het aantal asielzoekers elkaar niet te dicht naderen. Liever geen situatie dat je een vreemde in je eigen kern wordt. 

Alles overwegend kunnen we akkoord gaan met de kaders die in het bespreekstuk staan met daarbij de aantekening dat we adviseren om te zoeken naar een ruime locatie voor een volwaardig AZC. De ervaring elders leert dat de kans op problemen dan het kleinst is. Een ruime locatie die goed ingericht wordt kan nadat het AZC weer wordt opgeheven mogelijk vrij eenvoudig heringericht worden voor bijvoorbeeld een woonbestemming. Laten we in dat opzicht niet alleen denken in termijnen zoals die voor een AZC gelden, maar ook naar de tijd daarna (uiteraard met de beperking van de kennis van nu.)

We roepen de Kapelse bevolking op om, als er daadwerkelijk een AZC komt, op dezelfde waardige manier om te gaan met de vluchtelingen/asielzoekers als toen we de crisisopvang hadden.  Het is heel anders of het voor 72 uur is of voor een aantal jaren, maar het gaat om de grondhouding.

Tot slot

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het hele proces. Transparantie over het proces dat gelopen gaat worden is nodig om allerlei onjuiste beelden te voorkomen. Stukjes in de Scheldepost opnemen over de gestelde kaders en bijvoorbeeld links naar betrouwbare informatie op websites is gewenst.